کی‌روش دوباره حرف برای گفتن دارد
کی‌روش دوباره حرف برای گفتن دارد
زمان نشست خبری کی‌روش اعلام شد.